ลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเริ่มต้นเพียง 50 บาทเท่านั้น 


 

          หนังสือพิมพ์ THAICPD รับลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 50 บาทเท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆ  มีบริการเพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า ออก เลิกบริษัท  ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทจำกัด ลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ประกาศอื่นๆ ท่านสามารถลงโฆษณา Online ด้วยตัวท่านเองผ่านหนังสือพิมพ์ ThaiCPD ทำให้ ง่าย เร็ว ราคาถูก นอกจากนั้นยังสามารถชำระเงิน Online ผ่านทางพิมพ์หนังสือพิมพ์ และมีใบเสร็จชำรัเงินส่งถึงบ้านของท่านอักด้วย การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องที่เพื่อเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูงๆ จะมีราคาแพงมาก เราจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ที่ต้องการลงโฆษณาสามารถประหยัด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัตตามกฎหมาย
 
         ทำไมต้องลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ?
เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบอกกล่าวเชิญประชุมใหญ่ก็คือ ประมวลกฎหมาย  แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 ที่ว่า  
    “คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่าง  น้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการดังว่านั้นก่อน  วันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน